Metadata++ 1.21.21

Metadata++ 1.21.21

Logipole – 1,6MB – Freeware – Windows
Use Metadata++ to edit, display, modify, delete, add metadata to any file type, natively or using sidecars.

View EXIF, EXIF GPS, IPTC,ICC and XMP data.
Edit, create EXIF, EXIF XMP, GPS, and IPTC.
Add new tags.
Edit all Makernote tags.
Add, edit, and remove keywords.
Import/export EXIF and IPTC from/to XML files.
Import/export EXIF and IPTC from/to MS Excel files.
Import/export EXIF and IPTC from/to Text files in CSV format.
View descriptions of fields that contain data

Tổng quan

Metadata++ là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Logipole.

Phiên bản mới nhất của Metadata++ là 2.01.11, phát hành vào ngày 27/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/12/2016.

Metadata++ đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Metadata++ Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Metadata++!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.